Tại sao chọn ERK

 

 

LỘ TRÌNH CÔNG DANH RÕ RÀNG, MINH BẠCH

- Cấp 1: Học việc

- Cấp 2: Nhân viên chính thức

- Cấp 3: Trưởng nhóm

- Cấp 4: Trưởng phòng

- Cấp 5: Quản lý CẤP CAO